flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 06 листопада 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

aРішенням зборів суддів апеляційного суду Одеської області

від 06 листопада 2015 року

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 06 листопада 2015 року

1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 06 листопада 2015 року (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в апеляційному суді Одеської області, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України № 2 від 02.04.2015 року, відноситься до повноважень зборів суддів апеляційного суду Одеської області.

2. Реєстрація справ і матеріалів

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в день надходження, виключно в робочий час, за допомогою АСДС.

В неробочий час реєструються за допомогою АСДС справи і матеріали лише у випадках передбачених законом.

3.Розподіл справ і матеріалів

3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою АСДС шляхом пакетного розподілу о 13:05 та 17:05, при скороченому робочому дні перед святом – о 16:05.

3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, розподіляються шляхом пакетного розподілу о 10:30, 11:30, 13:05, 15:00, 16:00, після 16:00 справи і матеріали розподіляються одразу після їх реєстрації.

Справи і матеріали, зазначені в абзаці 1 п. 3.2. Засад, у виключних випадках, пов’язаних з негайним їх розглядом, можуть бути розподілені в автоматичному режимі в інший час, а ніж визначений п.п.3.1., 3.2., з обов’язковим попередженням про такі дії голови суду або одного з його заступників, або одного з секретарів судової палати про таку необхідність. У такому випадку голова суду визначає двох суддів для присутності під час розподілу, який має бути проведений з дотриманням вимог п. 3.1. Засад.

3.3. Кожний робочий день о 09:15 начальник відділу кадрової роботи та державної служби або особа, яка виконує його обов’язки (далі — керівник кадрової служби), перед початком розподілу будь-яких справ і матеріалів, надає керівнику апарату суду довідку про відсутніх на робочому місці суддів (далі — довідка відділу кадрової роботи) (додаток № 1) з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо). Одночасно зміст вказаної довідки розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 09:15 дня невиходу на роботу повідомити про це керівника кадрової служби.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома керівника кадрової служби для складання нової довідки, яка негайно передається керівнику апарату суду та її зміст розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 3 п. 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу.

3.4. Кожний робочий день о 17.00 начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян або особа, яка виконує його обов’язки (далі — керівник служби діловодства), надає керівнику апарату суду довідку про перелік справ, які надійшли до суду, які з них підлягають реєстрації та розподілу (додаток № 2).

Одночасно зміст вказаної довідки розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

3.5. Розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п. 3.1., 3.2. Засад, крім справ та матеріалів, які опрацьовуються працівниками РСЧ, виключно у час визначений Засадами, здійснюється керівником апарату суду, за його відсутності – заступником керівника апарату суду або особою яка виконує його обов’язки.

Справи та матеріали зі спеціальним режимом доступу можуть розподілятися відповідальним працівником, призначеним керівником апарату суду по узгодженню з головою суду.

Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час розподілу справ і матеріалів, крім справ та матеріалів із спеціальним режимом доступу, у час визначений п.п. 3.1., 3.2. Порядку.

У разі присутності під час розподілу за допомогою АСДС справ і матеріалів судді (суддів) посадова особа, визначена у абзаці 1 п. 3.5. Засад, зобов’язана перед розподілом:

– надати для ознайомлення судді (суддям) довідку відділу кадрової роботи;

– продемонструвати судді (суддям) відповідність налаштувань АСДС довідці відділу кадрової роботи.

У разі виявлення суддею (суддями) внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ та матеріалів, суддя (судді) складає відповідний акт (додаток № 3), який має бути негайно розглянутий головою суду або одним із заступників голови суду, або одним із секретарів судової палати.

До розгляду акту керівництвом суду розподіл справ і матеріалів зупиняється.

Встановлення факту складення керівником кадрової служби довідки відділу кадрової служби, яка не відповідає дійсності; внесення даних в АСДС, які не відповідають дійсності, особою, визначеною п. 3.5. Засад, працівником канцелярії суду, відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів вважається одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків, наслідком якого є відповідальність, встановлена розділом 11 Засад.

3.6. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС.

Реєстр розподілу справ і матеріалів роздруковується одразу після розподілу, скріплюється підписом керівника апарату суду та розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

3.7. Повторний розподіл справ і матеріалів, у разі заміни головуючого судді (судді-доповідача), здійснюється з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.6. Засад, за рахунок суддів складу, а у разі неможливості визначення головуючого через відсутність суддів в складі колегії, серед суддів запасного (резервного) складу, а у разі неможливості – серед усіх суддів відповідної судової палати суду, із заміною усього складу колегії суддів.

3.8. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовій справі, заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі, з урахуванням засад формування складу колегій суддів, встановлених цих Засад за усним (письмовим) зверненням судді-доповідача по справі.

У разі неможливості провести заміну судді відповідно до абз. 1 цього пункту, його заміна здійснюється за рахунок запасного (резервного) складу.

У разі неможливості провести заміну судді відповідно до абз. 1 та 2 цього пункту, його заміна здійснюється в автоматичному режимі за рахунок іншого судді (суддів) палати.

У разі, передбаченого абз. 3 цього пункту, заміна на іншого суддю-учасника не може бути проведена більш ніж в 4 справах.

Якщо кількість справ перевищує відповідно 4, 8, 12 тощо заміна нового іншого судді здійснюється згідно з правилами абз. 3 цього пункту.

Результат заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів та не є суддею-доповідачем (головуючим по справі), оформлюється у Протокол заміни судді. який входить до складу колегії суддів, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі, за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, затвердженого Положенням, та приєднується до матеріалів справи.

3.9. На виконання пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, можуть бути повторно розподілені, за резолюцією секретаря судової плати або особи яка виконує його обов’язки, з урахуванням пунктів 3.1. – 3.6. Засад, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

– припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя,

– звільнення його з посади судді,

– перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

– тимчасової непрацездатності головуючого судді (судді-доповідача), якщо її тривалість становить більше ніж 21 календарних дні,

– тимчасової непрацездатності головуючого судді (судді-доповідача), у день відкриття лікарняного, якщо нерозглянутими залишились справи і матеріали, зазначені у п. 3.2. Засад,

– у разі повернення справ до апеляційного суду після усунення недоліків, під час відсутності головуючого судді (судді-доповідача) з підстав, викладених в пп. 1-4 п. 3.9. Засад.

3.10. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках, передбачених пунктом 2.3.49 Положення здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів), яке оформлено у вигляді заяви або ухвали.

3.11. Головуючий суддя (доповідач по справі) має право звернутись для заміни суддів-учасників колегії визначеної АСДС, які відносяться до інших складів суддів, у разі наявності на робочому місці суддів з його колегії.

Заміна здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі, з урахуванням засад формування складу колегій суддів, встановлених цими Засадами за усним (письмовим) зверненням судді-доповідача по справі.

4. Розгляд справ і матеріалів стосовно неповнолітніх чи малолітніх

4.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів, згідно переліку (додаток № 4), з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.6. Порядку.

4.2. У разі уповноваження інших суддів здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх чи малолітніх, не розглянуті справи розглядають раніше визначені судді.

5.Слідчі судді

5.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом призначаються наказом голови суду, або у разі його відсутності особою, яка виконує його обов’язки.

5.2. Відсоток справ, що підлягає розгляду слідчими суддями дорівнює 50 % справ.

5.3. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється серед слідчих суддів з урахуванням графіку їх роботи (чергування), затвердженого наказом голови суду.

6. Коефіцієнт форми участі

6.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді (судді-доповідача) дорівнює — 1.

6.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для судді-учасника колегії дорівнює — 0,001.

7. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

7.1. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для голови суду дорівнює 40 % справ (незалежно від виконання/невиконання ним функцій слідчого судді).

7.2. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для заступників голів суду дорівнює 40 %.

7.3. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для секретарів судових палат дорівнює:

– з цивільних справ 40 %;

– з кримінальних справ 50 %.

7.4. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею у разі випадках виконання ним іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України, підготовка семінарів, тренінгів, навчальних програм для суддів, участь в робочих групах, заходах щодо підвищення кваліфікації тощо) – 60-80 %, застосування якого визначається в порядку передбаченому розділом 9 цих Засад.

8. Засади формування колегій суддів

8.1. Судова палата з розгляду цивільних справ поділяється на 11 судових складів колегій суддів згідно відповідного переліку (додаток № 6).

8.2. Судова палата з розгляду кримінальних справ поділяється на 8 судових складів колегій суддів згідно відповідного переліку (додаток № 7).

8.3. Заміна судді-учасника колегії здійснюється відповідно до абз. 1 п. 3.8. цих Засад за рахунок наявних суддів колегії до якої включено суддю, який потребує заміни.

У випадках, коли відносно судді колегії справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. Положення, проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, заміна судді – учасника, який вибув, може здійснюється на такого суддю за його згодою. Результат такої заміни оформлюється у Протокол заміни судді. який входить до складу колегії суддів, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі, та приєднується до матеріалів справи (додаток № 5).

8.4. У разі відсутності наявних суддів колегії до якої включено суддю, який потребує заміни, заміна відсутнього судді, здійснюється за рахунок запасних суддів (додаток № 6-а), перелік яких визначений з врахуванням днів судових засідань.

8.5. У разі відсутності суддів основного складу та запасних суддів, заміна відсутніх суддів – учасників здійснюються за рахунок резервних складів суддів (додаток № 6-а), перелік яких визначений з врахуванням днів судових засідань.

8.6. Взаємозамінними групами судових складів колегій суддів судової палати з розгляду кримінальних справ є 1-3, 4-5, 6-8.

8.7. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого, судді-доповідача) або всього складу суду (якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів), з урахуванням засад формування колегій суддів встановлених цими Засадами, зокрема п.п. 8.4, 8.5.

8.8. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів по кримінальній справі (кримінальному провадженню) з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС за рахунок суддів, що займають адміністративні посади, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ.

Якщо на суддю, який займає адміністративну посаду, який спеціалізується на розгляді цивільних справ, справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. положення , проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, він може бути визначений в якості судді-учасника за допомогою АСДС за згодою судді.

8.9.  У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів по цивільній справі, під час розгляду якої необхідно дослідити інформацію з обмеженим допуском, з числа суддів судової палати з розгляду цивільних справ, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, склад суду, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС за рахунок суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом.

Якщо на суддю судової палати з розгляду кримінальних справ, який має доступ до інформації з обмеженим доступом, справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. Положення, проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, цей суддя може бути визначений в якості судді-учасника за допомогою АСДС за його згодою.

8.10. У період відпускної компанії, липень-серпень, у разі відсутності взаємозамінних складів суддів, склад суду за допомогою АСДС формується за рахунок наявних суддів відповідної судової палати.

9. Секретар судової палати

9.1. Секретар судової палати або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, за письмовим зверненням судді, з метою забезпечення умов для належного виконання суддею своїх обов’язків судді та виконаннях інших завдань, які не пов’язані безпосередньо зі здійсненням судочинства має право вводити зменшуючий коефіцієнт, в межа визначених рішенням зборів суддів та цими Засадами, який застосовується при розподілі справ:

– у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики; аналізи стану судочинства; участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді; підготовці суддів та працівників апаратів судів; здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України; спеціальна підготовка семінарів, тренінгів, навчальних програм для суддів, участь в робочих групах, заходах щодо підвищення кваліфікації тощо);

– у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів;

Введення зменшуючого коефіцієнту кількості розподілених справ здійснюється до відпадіння підстав, у зв’язку з якими було здійснено його введення.

9.2. Виявлення значної різниці в навантаженні здійснюється секретарем судової палати шляхом порівняння кількості справ отриманих суддею для розгляду з середньорічним навантаженням за останні 3 повні роки на одного суддю відповідної судової палати.

9.3. Узгоджене секретарем судової палати письмове звернення судді є підставою для керівника апарату або особи, яка його замінює для налаштування АСДС в частині особливостей розподілу справ на суддю, який виконує інші завдання, які не пов’язані безпосередньо зі здійсненням судочинства.

10. Керівник апарату суду

10.1. Керівник апарату суду щоквартально звітує перед зборами суддів з питань функціювання автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

10.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

10.3. Керівник апарату суду забезпечує шляхом розташування на внутрішньому веб-сайті надання суддям поточної інформації про навантаження на суддів суду із обов’язковим висвітленням наступної інформації:

– ПІБ судді,

– відпрацьовано робочих днів суддею,

– коефіцієнт навантаження (наявність коефіцієнту адміністративної посади, коефіцієнту перенавантаження тощо),

– кількість справ, у яких суддю визначено суддею-доповідачем по справі,

– кількість справ, у яких суддю визначено суддею-учасником колегії.

11. Відповідальність

11.1. Навмисне складання довідки відділу кадрової роботи особою, визначеною абзацом 1 п. 2.3. Порядку, яка не відповідає дійсності, що могло вплинути або вплинуло на розподіл справ і матеріалів між суддями, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

11.2. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 2.4. Порядку, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

11.3. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівником канцелярії суду відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

12. Порядок розподілу справ у випадках знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи

12.1. У випадку знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання,вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється головою суду, або особою яка виконує його обов’язки, серед суддів палати з розгляду кримінальних справ, які здійснюють чергування згідно наказу голови суду в алфавітному порядку або серед суддів апеляційного суду в порядку черговості.

Додаток № 1

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Довідка про перелік справ, які надійшли до суду протягом “___” _____ року

з/п

Від кого надійшов документ, матеріал, чи справа

№ справи місцевого суду

За якими номером та датою

Тип документа

Короткий зміст документа, матеріалу си справи

Номер провадження (якщо підлягає реєстрації)

Підстави відсутності реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян

Додаток № 2

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Довідка

про відсутніх на робочому місці суддів

___” ______ року

Станом на 10:00 “___” ______ року згідно даних наявних у відділі кадрової роботи та державної служби (накази голови суду, повідомлення суддів про відкриття лікарняного) відсутні на робочому місці наступні судді:

№ з/п

ПІБ судді

Дата та номер наказу (у разі відпустки, відрядження тощо) або дата відкриття лікарняного

Причина відсутності судді на робочому місці

1.

     

2.

     

Начальник відділу кадрової

роботи та державної служби ПІБ

Додаток № 3

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

АКТ

про внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ та матеріалів

Мною, посада, ПІБ, “дата складання акту”, складено акт, у присутності, посада, ПІБ, акт про виявлення внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ і матеріалів, а саме:

– що було виявлено суддею (суддями)

Підпис судді (суддів)

Додаток № 4

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Перелік суддів, які мають повноваження розглядати кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім

з “06” листопада 2015 року

Грищенко Л.Д.

Мандрик В.А.

Олініченко В.В.

Тарівєрдієв Т.А.

Бритков С.І.

Гончаров О.О.

Потанін О.О.

Стоянова Л.О.

Тітієвська В.Д.

Топал О.К.

Сенатор Л.І.

Фаріна В.П.

Дирдін О.Д.

Кадегроб А.І.

Додаток № 5

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Протокол заміни судді. який входить до складу колегії суддів, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі

Найменування суду: Апеляційний суд Одеської області

Єдиний унікальний номер справ:

Номер провадження:

Суть справи:

Справу призначено:

Головуючий:

Суддя-доповідач:

Інші судді, які входять до складу колегії:

Відведені судді:

Причини повторного розподілу:

Примітка:

Заміна судді, який входить до складу колегії суддів, здійснена за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до встановлених зборами суддів апеляційного суду Одеської області засад формування складу колегії суддів.

Інформацію внесено в систему автоматичного розподілу.

Керівник апарату суду ______________

(підпис)

Дата

Додаток № 6

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Перелік судових складів колегій суддів судової палати з розгляду цивільних справ

Колегія № 1

Бабій А.П.

Варикаша О.Д.

Станкевич В.А.

Ступаков О.А.

Колегія № 7

Панасенков В.О.

Громік Р.Д.

Драгомерецький М.М.

Парапана В.Ф.

Колегія № 2

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

Колегія № 8

Черевко П.М.

Артеменко І.А.

Сватаненко В.І.

Суворов В.О.

Колегія № 3

Виноградова Л.Є.

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

Сегеда С.М.

Колегія № 9

Ісаєва Н.В.

Журавльов О.Г.

Комлева О.С.

Колегія № 4

Комаровська Н.В.

Гончаренко В.М.

Калараш А.А.

Коротков В.Д.

Колегія № 10

Колегія № 5

Таварткіладзе О.М.

Кравець Ю.І.

Фальчук В.П.

Оверіна О.В.

Колегія № 11

Сидоренко І.П.

Погорєлова С.О.

Цюра Т.В.

Колегія № 6

Заїкін А.П.

Гірняк Л.А.

Доценко Л.І.

Кварталова А.М.

Колегія № 12

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

Мартинова К.П.

Додаток № 6а

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Основний склад

Склад суддів, який налаштовується для автозаміни (запасні судді)

Резервний склад

(у разі відсутності суддів запасного складу)

Колегія № 1

Бабій А.П.

Варікаша О.Д.

Ступаков О.А. Станкевич В.А.

понеділок – вівторок

Колегія № 7

Панасенков В.О.

Драгомерецький М.М. Громік Р.Д.

Парапан В.Ф.

середа-четвер

Колегія № 5

Таварткіладзе О.М.

Кравець Ю.І.

Фальчук В.П.

Оверіна О.В.

середа-четвер

Колегія № 2

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г

Плавич Н.Д.

вівторок-четвер

Колегія № 8

Черевко П.М.

Суворов В.О.

Сватаненко В.І.

Артеменко І.А.

середа

Колегія № 12

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

Мартинова К.П.

вівторок – середа

Колегія № 3

Виноградова Л.Є.

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

Сегеда С.М.

вівторок-четвер

Колегія № 9

Ісаєва Н.В.

Комлева О.С.

Журавльов О.Г.

середа

Колегія № 1

Бабій А.П.

Варікаша О.Д.

Станкевич В.А.

Ступаков О.А.

понеділок – вівторок

Колегія № 4

Комаровська Н.В.

Гончаренко В.М.

Калараш А.А.

Коротков В.Д.

вівторок-четвер

Колегія № 9

вівторок

Ісаєва Н.В.

Комлева О.С.

Журавльов О.Г.

Склад № 8

четвер

Черевко П.М.

Суворов В.О.

Сватаненко В.І.

Артеменко І.А.

Колегія № 9

середа

Ісаєва Н.В.

Комлева О.С.

Журавльов О.Г.

Колегія № 5

Таварткіладзе О.М.

Кравець Ю.І.

Фальчук В.П

Оверіна О.В.

середа-четвер

Колегія № 11

Сидоренко І.П.

Погорєлова С.О.

Цюра Т.В.

вівторок-п`ятниця

Колегія № 12

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

Мартинова К.П

вівторок-середа

Колегія № 6

Заїкін А.П.

Доценко Л.І.

Гірняк Л.А.

Кварталова А.М.

понеділок – четвер

Колегія № 12

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

Мартинова К.П.

вівторок-середа

Колегія № 3

Виноградова Л.Є.

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

Сегеда С.М.

вівторок-четвер

Колегія № 7

Панасенков В.О.

Драгомерецький М.М. Громік Р.Д.

Парапан В.Ф.

середа-четвер

Колегія № 1

Бабій А.П.

Варікаша О.Д.

Ступаков О.А.

Станкевич В.А.

понеділок – вівторок

Колегія № 4

Комаровська Н.В.

Гончаренко В.М.

Калараш А.А.

Коротков В.Д.

вівторок-четвер

Колегія № 8

Черевко П.М.

Суворов В.О.

Сватаненко В.І.

Артеменко І.А.

середа

Колегія № 2

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г

Плавич Н.Д.

вівторок-четвер

Колегія № 11

Сидоренко І.П.

Погорєлова С.О.

Цюра Т.В.

вівторок-п`ятниця

Колегія № 9

Ісаєва Н.В.

Комлева О.С.

Журавльов О.Г.

середа

Колегія № 3

Виноградова Л.Є.

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

Сегеда С.М.

вівторок-четвер

Колегія № 6

Заїкін А.П.

Доценко Л.І.

Гірняк Л.А.

Кварталова А.М.

понеділок – четвер

Колегія № 11

Сидоренко І.П.Погорєлова С.О.

Цюра Т.В.

вівторок-п`ятниця

Колегія № 5

Таварткіладзе О.М.

Кравець Ю.І.

Фальчук В.П

Оверіна О.В.

середа-четверг

Колегія № 7

Панасенков В.О.

Драгомерецький М.М.

Громік Р.Д.

Парапан В.Ф.

середа-четвер

Колегія № 12

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

Мартинова К.П.

вівторок-середа

Колегія № 6

Заїкін А.П.

Доценко Л.І.

Гірняк Л.А.

Кварталова А.М.

понеділок – четвер

Колегія № 8

Черевко П.М.

Суворов В.О.

Сватаненко В.І.

Артеменко І.А.

середа

Додаток № 7

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Перелік судових складів колегій суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Колегія № 1

Коваль В.Г.

Левенець В.П.

Мевлід Т.М.

Праведний В.Г.

Колегія № 5

Дирдін О.Д.

Желєзнов В.М.

Кулаковський А.О.

Сенатор Л.І.

Фаріна В.П.

Колегія № 2

Бритков С.І.

Гончаров О.О.

Потанін О.О.

Стоянова Л.О.

Тітієвська В.Д.

Топал О.К.

Колегія № 6

Джулай О.Б.

Копіца О.В.

Толкаченко О.О.

Колегія № 3

Бойченко М.Є.

Грідіна Н.В.

Мастюк П.І.

Слободяник І.К.

Колегія № 7

Балабан В.Ф.

Балан В.Д.

Берназ В.А.

Колегія № 4

Грищенко Л.Д.

Мандрик В.О.

Олініченко В.В.

Тарівєрдієв Т.А.

Колегія № 8

Кадегроб А.І.

Котелевський Р.І.

Прібилов В.М.