flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 02.12.2016 р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 02грудня 2016 року

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакціївід 06.02.2015 р. з подальшимизмінамивід 27.02.2015р., 16.03.2015р., 17.04.2015 р., 31.07.2015 р., 06.11.2015 р., 16.11.2015 р., 27.11.2015 р., 15.12.2015 р., 12.02.2016 р., 28.03.2016 р., 08.04.2016 р., 30.05.2016 р., 29.07.2016 р.; 30.09.2016 р.; 21.10.2016 р.; 02.12.2016 р.

 

1.       Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 06.02.2015 р. з подальшими змінами від 27.02.2015р., 16.03.2015р., 17.04.2015 р., 31.07.2015 р., 06.11.2015 р., 16.11.2015 р., 27.11.2015 р., 15.12.2015 р., 12.02.2016 р., 28.03.2016 р., 08.04.2016 р., 30.05.2016 р., 29.07.2016 р., 30.09.2016 р., 21.10.2016 р., 02.12.2016 р. (далі — Засади) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в апеляційному суді Одеської області, урегулювання яких відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), в редакції затвердженою рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 року, з подальшими змінами, відноситься до повноважень зборів суддів апеляційного суду Одеської області.

 

2.       Реєстрація справ і матеріалів

 

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, за виключенням клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, реєструються в день надходження, виключно в робочий час, за допомогою АСДС. В неробочий час реєструються за допомогою АСДС справи і матеріали лише у випадках передбачених законом.

2.2. Прийом та реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій та негласних розшукових заходів здійснюється відділом режимно-секретної роботи з 09:00 до 11:00 годин.

 

3.       Розподіл справ і матеріалів

 

3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою АСДС шляхом пакетного розподілу о 12:30, та з 16.00 до 17:30 , при скороченому робочому дні перед святом – за годину до кінця робочого дня

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, розподіляються шляхом пакетного розподілу о 11:00, 12:30, 15:00, 16:00, після 16:00 справи і матеріали розподіляються одразу після їх реєстрації.

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

Справи і матеріали, зазначені в абзаці 1 п. 3.2. Засад, у виключних випадках, пов’язаних з негайним їх розглядом, можуть бути розподілені в автоматичному режимі в інший час, а ніж визначений п.п.3.1., 3.2., з обов’язковим попередженням про такі дії голови суду або одного з його заступників, або одного з секретарів судової палати про таку необхідність.

3.3. Кожний робочий день о 09:15 начальник відділу кадрової роботи та державної служби або особа, яка виконує його обов’язки (далі — керівник кадрової служби), перед початком розподілу будь-яких справ і матеріалів, надає працівникові призначеного відповідальним за розподіл усіх справ і матеріалів довідку про відсутніх на робочому місці суддів (далі — довідка відділу кадрової роботи) (додаток №2) з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо). Одночасно зміст вказаної довідки розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя повинен до 09:15 дня невиходу на роботу повідомити про це керівника кадрової служби.

Виникнення поважних причин, які будуть підтверджені документально, протягом робочого дня мають бути доведені суддею до відома керівника кадрової служби для складання нової довідки, яка негайно передається працівникові призначеного відповідальним за розподіл усіх справ і матеріалів та її зміст розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

3.4. Кожний робочий день о 17.00 начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян або особа, яка виконує його обов’язки (далі — керівник служби діловодства), надає керівнику апарату суду довідку про перелік справ, які надійшли до суду, які з них підлягають реєстрації та розподілу (додаток №1).

Одночасно зміст вказаної довідки розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

3.5. Розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п. 3.1., 3.2. Засад, здійснюється відповідальним (відповідальними) працівником (працівниками), призначеним керівником апарату суду по узгодженню з головою суду.

За відсутності працівника (працівників) розподіл вказаних справ і матеріалів здійснюється керівником апарату суду, за його відсутності – заступником керівника апарату суду або особою яка виконує його обов’язки.

Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час розподілу справ і матеріалів, крім справ та матеріалів із спеціальним режимом доступу, у час визначений п.п. 3.1., 3.2. Засадами.

У разі присутності під час розподілу за допомогою АСДС справ і матеріалів судді (суддів) посадова особа, визначена у абзаці 1 п. 3.5. Засад, зобов’язана перед розподілом:

– надати для ознайомлення судді (суддям) довідку відділу кадрової роботи;

– продемонструвати судді (суддям) відповідність налаштувань АСДС довідці відділу кадрової роботи.

У разі виявлення суддею (суддями) внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ та матеріалів, суддя (судді) складає відповідний акт (додаток № 3), який має бути негайно розглянутий головою суду або одним із заступників голови суду, або одним із секретарів судової палати.

До розгляду акту керівництвом суду розподіл справ і матеріалів зупиняється.

Встановлення факту складення керівником кадрової служби довідки відділу кадрової служби, яка не відповідає дійсності; внесення даних в АСДС, які не відповідають дійсності, особою, визначеною п. 3.5. Засад, працівником канцелярії суду, відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів вважається одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків, наслідком якого є відповідальність, встановлена розділом 11 Засад.

3.6. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС. Реєстр розподілу справ і матеріалів, що були розподілені впродовж дня, роздруковується, передається керівникові апарату суду та розміщується на внутрішньому веб-сайті суду.

3.7. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів), оформленого заявою або ухвалою.

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

3.8. У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів – членів колегії (призив на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або довготривале перебування у відпустці, довготривале відрядження до НШСУ тощо) заміна судді, який входить до складу колегії суддів здійснюється за рахунок суддів постійно-діючої колегії автоматизованою системою за службовою запискою судді-доповідача, узгодженою із секретарем судової палати на підставі розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи).

У разі неможливості провести заміну судді відповідно до абз.1 цього пункту, його заміна здійснюється в автоматичному режимі за рахунок інших суддів судової палати, які не зайняті в розгляді інших справ за резолюцією секретаря палати або особи, яка виконує його обов’язки (або заступника голови за відсутності вказаних осіб).

У виняткових випадках, коли тимчасова відсутність судді – члена колегії з причин відгулу, перебування на лікарняному, у  відпустці, зайнятості судді в іншому судовому засіданні, відрядження, участі у семінарах, перебування на навчанні тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду) є перешкодою для закінчення розгляду справи і має наслідком порушення розумного строку її розгляду, такі обставини можуть бути підставою для заміни відсутнього судді за службовою запискою судді – доповідача, із обов’язковим обґрунтуванням виключності обставин, що зумовлюють заміну судді, узгодженою із секретарем палати на підставі розпорядження керівника апарату суду.

3.9. У разі неможливості продовження розгляду справи суддею – доповідачем в зв’язку із:

– припиненням повноважень судді;

– звільнення судді;

– переведення судді до іншого суду;

– відрядження для роботи у НШСУ;

– тимчасовим відстороненням судді від виконання обов’язків судді;

– перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– тимчасової непрацездатності судді, якщо нерозглянутими залишилися справи та матеріали, зазначені у п.3.2.Засад;

– тимчасової непрацездатності судді, якщо її тривалість призведе до неможливості розгляду справи у розумні строки  за наявності мотивованої заяви сторони або іншого учасника процесу;

– виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді для розгляду справи;

– у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 п.2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

– у випадках, передбачених п.2.3.51 Положення, справи передаються для автоматизованого перерозподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) за погодженням із секретарем судової палати.

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

 

3.10. Справи та службові записки, що передаються для здійснення повторного автоматизованого розподілу справи між суддями надаються не пізніше 16:00  при скороченому робочому дні перед святом – за годину до кінця робочого дня.

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

3.11. З метою належної організації роботи суду суддя – доповідач має право звернутись про заміну судді, визначеного  автоматизованою системою не із числа суддів-членів постійно діючого складу, у разі якщо відповідне визначення відбулося під час перебування судді-члена постійно-діючої колегії у відпустці у період з 01 червня по 01 жовтня».

3.12. На виконання пункту 2.3.17 Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справ, клопотання щодо негласних слідчих (розшукових) дій та негласних розшукових заходів розподіляються у порядку чергування. У разі виникнення різниці розподілення більш 10 клопотань на суддю який є черговим, наступні клопотання розподіляються на іншого слідчого суддю який здійснює чергування до зрівняння навантаження.

 

4.       Розгляд справ і матеріалів стосовно неповнолітніх чи малолітніх

 

4.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів, згідно переліку (додаток № 4), з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.6. Порядку.

4.2. У разі уповноваження інших суддів здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх чи малолітніх, не розглянуті справи розглядають раніше визначені судді.

 

5.Слідчі судді

 

5.1. Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом призначаються наказом голови суду, або у разі його відсутності особою, яка виконує його обов’язки.

5.2. Виключено.

5.3. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється серед слідчих суддів з урахуванням графіку їх роботи (чергування), затвердженого наказом голови суду.

 

6.       Коефіцієнт форми участі

 

6.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді (судді-доповідача) дорівнює — 1.

6.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для судді-учасника колегії дорівнює — 0, 001

6.3. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді справ щодо негласних слідчих дій  дорівнює — 0,01

 

7.       Особливості розподілу справ у разі виконання суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

 

7.1. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для голови суду (або особи, яка виконує його обов’язки) дорівнює 50 % справ

7.2. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для заступників голів суду (або особи, яка виконує його обов’язки) дорівнює 50 %.

7.3. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для секретарів судових палат (або особи, яка виконує його обов’язки) дорівнює:

– з цивільних справ 50 %;

– з кримінальних справ 50 %.)

7.4. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею у разі випадках виконання ним іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України, підготовка семінарів, тренінгів, навчальних програм для суддів, участь в робочих групах, заходах щодо підвищення кваліфікації тощо) – 60-80 %, застосування якого визначається в порядку передбаченому розділом 9 цих Засад.

7.5.  Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі в семінарських заняттях, без відбуття у відрядження.

Дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, тощо оформлюються наказом  Голови суду.

 

8.       Засади формування колегій суддів

 

8.1. Судова палата з розгляду цивільних справ поділяється на 10 колегій (додаток № 6).

8.2. Судова палата з розгляду кримінальних справ поділяється на 6 колегії й (додаток № 7).

8.3. Заміна судді-учасника колегії здійснюється відповідно до п. 3.8. цих Засад за рахунок наявних суддів  постійно діючої колегії (резервного судді) до якої включено суддю, який потребує заміни. У випадках, коли відносно судді колегії справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. Положення, проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, заміна судді – учасника, який вибув, може здійснюється на такого суддю за його згодою. Результат такої заміни оформлюється у Протокол заміни судді, який входить до складу колегії суддів, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі, та приєднується до матеріалів справи (додаток № 5).

8.4. У разі відсутності судді – учасника основного складу постійно-діючої колегії суддів до якої включено суддю, який потребує заміни, заміна відсутнього судді, здійснюється за рахунок  інших суддів постійно-діючої колегії суддів  (додатки № 6, 6-а, №7, 7-а).

8.5. Виключено.

8.6. У разі відсутності суддів постійно-діючої колегії суддів автоматизованою системою документообігу суду визначаються судді-учасники  з числа з числа суддів судової палати з врахуванням складів постійно-діючих колегій суддів.

8.7. Виключено.

8.8. У разі неможливості АСДС визначити склад колегії суддів по кримінальній справі (кримінальному провадженню) з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, через відсутність необхідної кількості суддів, склад колегії суддів, окрім судді-доповідача по справі, визначається за допомогою АСДС за рахунок суддів, що займають адміністративні посади, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ.

Якщо на суддю, який займає адміністративну посаду, який спеціалізується на розгляді цивільних справ, справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. Положення, проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, він може бути визначений в якості судді-учасника за допомогою АСДС за згодою судді.

8.9. Судова справа, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю», розподіляється автоматизованою системою на суддю-доповідача, який має допуск та доступ до державної таємниці. Розгляд такої справи здійснюється суддями, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та доступ. У разі визначення для розгляду такої справи судді-доповідача, який не має відповідного допуску та доступу, судова справа на підставі службової записки судді-доповідача підлягає повторному автоматизованому розподілу між суддями відповідної судової палати, які мають допуск та доступ до державної таємниці. Колегія суддів для розгляду справи формується автоматизованою системою документообігу суду з числа суддів судової палати, до якої входить суддя-доповідач, які мають допуск та доступ до державної таємниці. У разі недостатності суддів судової палати до якої належить суддя-доповідач для формування колегії суддів  у кількості визначеної процесуальним законом визначення суддів учасників здійснюється за рахунок суддів іншої судової палати,я кі мають відповідний доступ.  Якщо на суддю судової палати, який має доступ до інформації з обмеженим доступом, справи не розподіляються відповідно до правил п. 2.3.3. Положення, проте він продовжує виконувати трудові обов’язки, цей суддя може бути визначений в якості судді-учасника за допомогою АСДС за його згодою.

8.10. У період відпускної компанії (липень-серпень), у разі відсутності окремих складів судових колегій, склад суду за допомогою АСДС формується за рахунок наявних суддів відповідної судової палати.

 

9.       Секретар судової палати

 

9.1. Секретар судової палати або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, за письмовим зверненням судді, з метою забезпечення умов для належного виконання суддею своїх обов’язків судді та виконаннях інших завдань, які не пов’язані безпосередньо зі здійсненням судочинства має право вводити зменшуючий коефіцієнт, в межах визначених рішенням зборів суддів та цими Засадами, який застосовується при розподілі справ, з вказівкою періоду:

– у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики; аналізи стану судочинства; участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді; підготовці суддів та працівників апаратів судів; здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України; спеціальна підготовка семінарів, тренінгів, навчальних програм для суддів, участь в робочих групах, заходах щодо підвищення кваліфікації тощо);

– у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів;

Введення зменшуючого коефіцієнту кількості розподілених справ здійснюється до відпадіння підстав, у зв’язку з якими було здійснено його введення.

9.2. Виявлення значної різниці в навантаженні здійснюється секретарем судової палати шляхом порівняння кількості справ отриманих суддею для розгляду з середньорічним навантаженням за останні 3 повні роки на одного суддю відповідної судової палати.

9.3. Узгоджене секретарем судової палати письмове звернення судді є підставою для адміністратора АСДС в частині особливостей розподілу справ на суддю, який виконує інші завдання, які не пов’язані безпосередньо зі здійсненням судочинства.

 

10.    Керівник апарату суду

 

10.1. Керівник апарату суду щоквартально звітує перед зборами суддів з питань функціювання автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

10.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

10.3. Керівник апарату суду забезпечує шляхом розташування на внутрішньому веб-сайті надання суддям поточної інформації про навантаження на суддів суду із обов’язковим висвітленням наступної інформації:

– ПІБ судді,

– відпрацьовано робочих днів суддею,

– коефіцієнт навантаження (наявність коефіцієнту адміністративної посади, коефіцієнту перенавантаження тощо),

– кількість справ, у яких суддю визначено суддею-доповідачем по справі,

– кількість справ, у яких суддю визначено суддею-учасником колегії.

 

11.    Відповідальність

 

11.1. Навмисне складання довідки відділу кадрової роботи особою, визначеною абзацом 1 п. 2.3. Порядку, яка не відповідає дійсності, що могло вплинути або вплинуло на розподіл справ і матеріалів між суддями, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

11.2. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 2.4. Порядку, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

11.3. Навмисне внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, працівником канцелярії суду відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для звільнення за п.1 ст. 41 КЗпП України.

 

12.    Порядок розподілу справ у випадках знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи

12.1. У випадку знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання,вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється головою суду, або особою яка виконує його обов’язки, серед суддів палати з розгляду кримінальних справ, які здійснюють чергування згідно наказу голови суду в алфавітному порядку або серед суддів апеляційного суду в порядку черговості.

 

                                                                                                                                                                        Додаток № 1

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

Довідка про перелік справ, які надійшли до суду протягом «__» _____ року

 

 

№3/п

Від кого надійшов документ, матеріал, чи справа

№ справи місцевого суду

За яким номером та датою

Тип документа

Короткий зміст документа, матеріалу чи справи

Номер провадження (якщо підлягає реєстрації)

Підстави відсутності

реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Додаток №2

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Довідка

 

про відсутніх на робочому місці суддів

 

«___» _______ року

 

Станом на 9:15 «__» ____ року згідно даних наявних у відділі кадрової роботи та державної служби (накази голови суду, повідомлення суддів про відкриття лікарняного) відсутні на робочому місці наступні судді :

 

№ з/п

ПІБ судді

Дата та номер наказу (у раі відпустки, відрядження тощо) або дата відкриття лікарняного

Причина відсутності судді на робочому місці

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 Начальник відділу кадрової

Роботи та державної служби ПІБ

 

                                                                              Додаток №3

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

АКТ 

   про внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ та матеріалів

Мною, посада, ПІБ, «дата складання акту», складено акт, у присутності, посада, ПІБ, акт про виявлення внесення недостовірних даних в АСДС, які могли вплинути на розподіл справ і матеріалів, а саме:

-що було виявлено суддею (суддями) 

Підпис судді (суддів)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток№4 

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 Перелік суддів, які мають повноваження розглядати кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім

 

з  «06» листопада 2015 року 

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. А.

Олініченко В. В.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

Сенатор Л. І.

Фаріна В. П.

Дирдін О. Д.

Кадегроб А. І.

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Протокол заміни судді, який входить до складу колегії суддів, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у справі

 Найменування суду: Апеляційний суд Одеської області

 Єдиний унікальний номер справ:

 Номер провадження:

 Суть справи:

 Справу призначено:

 Головуючий:

 Суддя-доповідач:

 Інші судді, які входять до складу колегії:

 Відведені судді:

 Причини повторного розподілу:

 Примітка:

 

Заміна судді, який входить до складу колегії суддів, здійснена за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до встановлених зборами суддів апеляційного суду Одеської області засад формування складу колегії суддів.

 Інформацію внесено в систему автоматичного розподілу.

 Керівник апарату суду________________

(підпис)

 Дата

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Додаток №5-а

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Керівнику апарату апеляційного суду

Одеської області

                                                                                          Холод В.В.   

                                                                                          судді апеляційного суду Одеської області

                                                                              

                                                                                           __________________________________                                                              

 

Службова записка

             «____» ___________ 2016 р. протоколом автоматизованого розподілу справ між суддями мене обрано суддею-доповідачем у складі колегії суддів   ____________________, ___________________, у справі №_________________________.

Суддя  (судді)  ___________________,  ____________________,  не  може  (можуть) продовжувати розгляд справи, у зв’язку з ____________________________________________

_______________________________________________________________________________.

На підставі наведеного, прошу здійснити заміну судді (суддів) учасника (учасників) автоматизованою системою документообігу суду (АСДС).

 

 

________________                                                                       Суддя _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 02.12.2016 р.).

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Постійно діючі  колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного Одеської області

Колегія № 1

Склад №1

 

  Бабій А. П.

Варикаша О. Д.

Станкевич В. А.

 

 

Склад №7

 

Панасенков В. О.

Громік Р. Д.

Драгомерецький М. М.

Парапан В. Ф.

Колегія № 2

Склад № 2

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Склад №8

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Сватаненко В. І.

Суворов В. О.

 

Колегія № 3

Склад № 3

 

Сегеда С. М.

Гайворонський С. П.

Кононенко Н. А.

Заїкін А. П.

Калараш А. А.

 

 

Склад №9

 

Журавльов О. Г.

Комлева О. С.

Кравець Ю.І.

Фальчук В.П. 

Колегія № 4

Склад  № 4

 

Комаровська Н. В.

Гончаренко В. М.

Коротков В. Д.

Таварткіладзе О.М.

 

Склад  №10

 

Сидоренко І. П.

Погорєлова С. О.

Цюра Т. В.

Колегія № 5

Склад  № 5

 

Дрішлюк А. І.

Процик М. В.

Сєвєрова Є. С.

Гірняк Л. А.

 

Склад  № 11

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Сватаненко В. І.

Суворов В. О.

 

 

 

 

 

Додаток №6-а

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 02.12.2016 р.).

 

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Постійно діючі процесуальні склади колегій суддів  судової палати з розгляду цивільних справ

апеляційного суду Одеської області

Резервні судді

Склад № 1 (понеділок, вівторок)

 

Бабій А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Варікаша О.Д.

Станкевич В.А.

 

Панасенков В. О.

Громік Р. Д.

Драгомерецький М. М.

Парапан В. Ф.

 

Варікаша О.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Станкевич В.А.

Бабий А.П.

 

Панасенков В. О.

Громік Р. Д.

Драгомерецький М. М.

Парапан В. Ф.

Станкевич В.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бабій А.П.

Варікаша О.Д.

 

Панасенков В. О.

Громік Р. Д.

Драгомерецький М. М.

Парапан В. Ф.

Склад  № 2 (вівторок, четвер)

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г

 

 

Плавич Н.Д.

 

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Плавич Н.Д.

Ващенко Л.Г.

 

Вадовська Л.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

 

Ващенко Л.Г

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

 

Колесніков Г.Я.

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Плавич Н.Д.

 

Ващенко Л.Г.

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Колесніков Г.Я.

 

Плавич Н.Д.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Плавич Н.Д.

Колесніков Г.Я.

 

Вадовська Л.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

 

Плавич Н.Д.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

 

Колесніков Г.Я.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

 

Ващенко Л.Г.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Вадовська Л.М.

 

Колесніков Г.Я.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Ващенко Л.Г.

 

Вадовська Л.М.

 

Склад № 3 (вівторок, четвер)

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

 

Заїкін А.П.,

Калараш А.А.

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Заїкін А.П.

 

Кононенко Н.А.,

Калараш А.А.

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Калараш А.А.

 

Кононенко Н.А.,

Заїкін А.П.

 

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Заїкін А.П.

 

Гайворонський С.П.,

Калараш А.А.

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Калараш А.А.

 

Гайворонський С.П.,

Заїкін А.П.,

 

 

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Сегеда С.М.

 

Заїкін А.П.,

Калараш А.А.

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Заїкін А.П.,

 

Сегеда С.М.,

Калараш А.А.

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Калараш А.А.

 

Сегеда С.М.,

Заїкін А.П.

 

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Заїкін А.П.

Кононенко Н.А.,

Калараш А.А.

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Калараш А.А.

 

Кононенко Н.А.,

Заїкін А.П.

Гайворонський С.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

 

Кононенко Н.А.,

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

 

Заїкін А.П.,

Калараш А.А.

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Заїкін А.П.

 

Гайворонський С.П.,

Калараш А.А.

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Калараш А.А.

 

Гайворонський С.П.,

Заїкін А.П.,

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Заїкін А.П.

 

Калараш А.А.,

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Калараш А.А.

 

Кононенко Н.А.,

Заїкін А.П.

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

 

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Калараш А.А.

 

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

Калараш А.А.

Кононенко Н.А.

 

 

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А.

 

Калараш А.А.

Гайворонський С.П.

 

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Калараш А.А.

Гайворонський С.П.

 

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А.

 

 

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Калараш А.А.

Кононенко Н.А.

 

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

 

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

Сегеда С.М.

Калараш А.А.

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Заїкін А.П.

 

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

 

Заїкін А.П.

Кононенко Н.А.

 

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А.

 

Заїкін А.П.

Гайворонський С.П.

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Гайворонський С.П.

 

 

Сегеда С.М.

Кононенко Н.А.

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Кононенко Н.А.

 

Сегеда С.М.

Гайворонський С.П.

 

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гайворонський С.П.

Кононенко Н.А.

 

Сегеда С.М.

Заїкін А.П.

Склад № 4 (вівторок, четвер)

 

КомаровськаН.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гончаренко В.М.

Коротков В.Д.

 

 

 

 

Таварткіладзе О.М. 

КомаровськаН.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гончаренко В.М.

Таварткіладзе О.М. 

 

Коротков В.Д.

 

КомаровськаН.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Коротков В.Д.

Таварткіладзе О.М. 

 

Гончаренко В.М.

Гончаренко В.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Коротков В.Д.

Таварткіладзе О.М. 

 

Комаровська Н.В.

 

Гончаренко В.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Коротков В.Д.

Комаровська Н.В.

 

Таварткіладзе О.М. 

 

Гончаренко В.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Таварткіладзе О.М.

Комаровська Н.В.

 

Коротков В.Д.

 

Коротков В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Комаровська Н.В.

Гончаренко В.М.

 

Таварткіладзе О.М.

Коротков В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гончаренко В.М.

Таварткіладзе О.М.

 

Комаровська Н.В.

 

Коротков В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Комаровська Н.В.

Таварткіладзе О.М.

 

Гончаренко В.М.

 

Таварткіладзе О.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Коротков В.Д.

Комаровська Н.В.

 

Гончаренко В.М.

 

Таварткіладзе О.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Коротков В.Д.

Гончаренко В.М.

 

Комаровська Н.В.

 

Таварткіладзе О.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Комаровська Н.В.

Гончаренко В.М.

 

Коротков В.Д.

 

Склад № 5 (понеділок, вівторок, середа)

Дрішлюк А.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

 

 

Гірняк Л.А.

Дрішлюк А.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Процик М.В.

Гірняк Л.А.

 

Сєвєрова Є.С.

 

Дрішлюк А.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Гірняк Л.А.

 

Процик М.В.

 

Процик М.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Дрішлюк А.І.

 

Гірняк Л.А.

 

Процик М.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Гірняк Л.А.

 

Дрішлюк А.І.

 

Процик М.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

 

Сєвєрова Є.С.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

 

Гірняк Л.А.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

 

Процик М.В.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Процик М.В.

Гірняк Л.А.

 

Дрішлюк А.І.

 

Гірняк Л.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Процик М.В.

 

Сєвєрова Є.С.

 

Гірняк Л.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Сєвєрова Є.С.

 

Процик М.В.

 

Гірняк Л.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Процик М.В.

Сєвєрова Є.С.

 

Дрішлюк А.І.

 

Склад  № 7 (середа, четвер)

Панасенков В.О. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Драгомерецький М.М.

Громік Р.Д.

 

 

Парапан В.Ф.

 

Панасенков В.О. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Парапан В.Ф.

Громік Р.Д.

 

Драгомерецький М.М.

Панасенков В.О. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Драгомерецький М.М.

Парапан В.Ф.

 

Громік Р.Д.

 

Драгомерецький М.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Громік Р.Д.

Парапан В.Ф.

 

Панасенков В.О.

 

Драгомерецький М.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Панасенков В.О.

Парапан В.Ф.

 

Громік Р.Д.

 

Драгомерецький М.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Громік Р.Д.

Панасенков В.О.

 

Парапан В.Ф.

 

Громік Р.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Парапан В.Ф.

Панасенков В.О.

 

Драгомерецький М.М.

 

Громік Р.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Драгомерецький М.М.

Панасенков В.О.

 

Парапан В.Ф.

 

Громік Р.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Парапан В.Ф.

Драгомерецький М.М.

 

Панасенков В.О.

 

Парапан В.Ф. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Панасенков В.О.

Драгомерецький М.М.

 

Громік Р.Д.

 

Парапан В.Ф. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Громік Р.Д.

Драгомерецький М.М.

 

Панасенков В.О.

 

Парапан В.Ф. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Панасенков В.О.

Громік Р.Д.

 

Драгомерецький М.М.

Склад  № 8 (середа, четвер)

Черевко П.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Суворов В.О.

Сватаненко В.І.

 

 

Артеменко І.А.

 

Черевко П.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І.А.

Сватаненко В.І.

 

Суворов В.О.

 

Черевко П.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Суворов В.О.

Артеменко І.А.

 

Сватаненко В.І.

Суворов В.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сватаненко В.І.

Артеменко І.А.

 

Черевко П.М.

 

Суворов В.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П.М.

Артеменко І.А.

Сватаненко В.І.

 

Суворов В.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сватаненко В.І.

Черевко П.М.

 

Артеменко І.А.

 

Сватаненко В.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І.А.

Черевко П.М.

 

Суворов В.О.

 

Сватаненко В.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Суворов В.О.

Черевко П.М.

 

Артеменко І.А.

 

Сватаненко В.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І.А.

Суворов В.О.

 

Черевко П.М.

 

Артеменко І.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П.М.

Суворов В.О.

 

Сватаненко В.І.

 

Артеменко І.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сватаненко В.І.

Суворов В.О.

 

Черевко П.М.

 

Артеменко І.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П.М.

Сватаненко В.І.

 

Суворов В.О.

 

Склад  № 9 (середа)

Журавльов О.Г. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Комлева О.С.

Фальчук В.П.

 

 

Кравець Ю.І.

Журавльов О.Г. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Комлева О.С.

Кравець Ю.І.

 

Фальчук В.П.

 

Журавльов О.Г. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Фальчук В.П.

Кравець Ю.І.

 

Комлева О.С.

 

Комлева О.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Журавльов О.Г.

Кравець Ю.І.

 

Фальчук В.П.

 

Комлева О.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Журавльов О.Г.

Фальчук В.П.

 

Кравець Ю.І.

 

Комлева О.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Фальчук В.П.

Кравець Ю.І.

 

Журавльов О.Г.

 

Кравець Ю.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Комлева О.С.

Фальчук В.П.

 

Журавльов О.Г.

 

Кравець Ю.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Комлева О.С.

Журавльов О.Г.

 

Фальчук В.П.

 

Кравець Ю.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Фальчук В.П.

Журавльов О.Г.

 

Комлева О.С.

 

Фальчук В.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кравець Ю.І.

Журавльов О.Г.

 

Комлева О.С.

 

Фальчук В.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кравець Ю.І.

Комлева О.С.

 

Журавльов О.Г.

 

Фальчук В.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Журавльов О.Г.

Комлева О.С.

 

 

Кравець Ю.І.

 

Склад  № 10(вівторок, п`ятниця)

Сидоренко І.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Погорєлова С.О.

Цюра Т.В.

 

КомаровськаН.В.

Коротков В.Д.

Гончаренко В.М.

Таварткіладзе О.М. 

Погорєлова С.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Цюра Т.В.

Сидоренко І.П.

 

КомаровськаН.В.

Коротков В.Д.

Гончаренко В.М.

Таварткіладзе О.М. 

Цюра Т.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сидоренко І.П.

Погорєлова С.О.

 

КомаровськаН.В.

Коротков В.Д.

Гончаренко В.М.

Таварткіладзе О.М. 

 

 

 

Додаток № 7

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Постійно діючі  колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного Одеської області

 

Колегія №1

Склад  №1

Дирдін О. Д.

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

Фаріна В. П.

Склад №2

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

Тарівєрдієв Т. А.

 

Колегія № 2

Склад  №3

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Склад №4

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Колегія № 3

Склад №5

Джулай О. Б.

Копіца О. В.

Балан В. Д.

Толкаченко О. О.

Склад  №6

Котелевський Р. І.

Кадегроб А. І.

Прібилов В. М.

 

Додаток №7-а

(в ред. рішення загальних зборів суддів від 21.10.2016 р.).

 

до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

 

Постійно діючі колегії суддів

 (постійно діючий процесуальний склад)

 

 

 

 

Пріоритетні резервні судді складу

 

Загальні резервні судді складу

ирдін О. Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

 

Фаріна В. П.

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Дирдін О. Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Фаріна В. П.

Сенатор Л. І.

 

Желєзнов В. М.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Дирдін О. Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Фаріна В. П.

 

Сенатор Л. І.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Желєзнов В. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дирдін О. Д.

Сенатор Л. І.

 

Фаріна В. П.

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Желєзнов В. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Фаріна В. П.

Сенатор Л. І.

 

Дирдін О. Д.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Желєзнов В. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дирдін О. Д.

Фаріна В. П.

 

Сенатор Л. І.

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Фаріна В. П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Дирдін О. Д.

 

 

Сенатор Л. І.

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Фаріна В. П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сенатор Л. І.

Дирдін О. Д.

 

 

Желєзнов В. М.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Фаріна В. П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

 

Дирдін О. Д.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

 

Сенатор Л. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Фаріна В. П.

Дирдін О. Д.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Сенатор Л. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дирдін О. Д.

Фаріна В. П.

Желєзнов В. М.

 

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Сенатор Л. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Желєзнов В. М.

Дирдін О. Д.

 

Фаріна В. П.

Грищенко Л. Д.

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

Грищенко Л. Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Мандрик В. О.

Олініченко В. В.

 

 

 

Дирдін О. Д.

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

Фаріна В. П.

Мандрик В.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Грищенко Л.Д.

Олініченко В. В

 

Дирдін О. Д.

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

Фаріна В. П.

Олініченко В.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Мандрик В. О.

Грищенко Л.Д.

 

Дирдін О. Д.

Желєзнов В. М.

Сенатор Л. І.

Фаріна В. П.

 

Бритков С. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

 

 

 

Топал О. К.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Бритков С. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Потанін О. О.

Топал О. К.

Гончаров О. О.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Бритков С. І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Топал О. К.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Гончаров О. О.(суддя –доповідач, головуючий по справі)

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Бритков С. І.

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Гончаров О. О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Потанін О. О.

Бритков С. І.

Топал О. К.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Гончаров О. О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бритков С. І.

Топал О. К.

 

Потанін О. О.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Потанін О. О.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Топал О. К.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Потанін О. О.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гончаров О. О.

Бритков С. І.

Топал О. К.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Потанін О. О.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Топал О. К.

Гончаров О. О.

Бритков С. І.

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Топал О. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Потанін О. О.

Гончаров О. О.

Бритков С. І.

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Топал О. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

 

Потанін О. О.

 

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

Топал О. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Потанін О. О.

Бритков С. І.

 

Гончаров О. О.

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

Балабан В. Ф.

 

 

Бойченко М. Є. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Грідіна Н. В.

Слободяник І. К.

 

 

 

Балабан В.Ф.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Бойченко М. Є. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Балабан В.Ф.

Слободяник І. К.

 

Грідіна Н. В.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Бойченко М. Є. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Грідіна Н. В.

Балабан В.Ф.

Слободяник І. К.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Балабан В.Ф.

Слободяник І. К.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Слободяник І. К.

Балабан В.Ф.

Бойченко М. Є.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Слободяник І. К.

 

Балабан В.Ф.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Слободяник І. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Грідіна Н. В.

 

Балабан В.Ф.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Слободяник І. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Балабан В.Ф.

Грідіна Н. В.

 

Бойченко М. Є.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Слободяник І. К. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Балабан В.Ф.

Грідіна Н. В.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Балабан В.Ф.

Слободяник І. К.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Слободяник І. К.

Балабан В.Ф.

Бойченко М. Є.

 

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

Грідіна Н. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Бойченко М. Є.

Слободяник І. К.

Балабан В.Ф.

Бритков С. І.

Гончаров О. О.

Потанін О. О.

Топал О. К.

 

 

Джулай О. Б. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Копіца О. В.

Балан В.Д.

 

 

 

Толкаченко О. О.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Джулай О. Б. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Толкаченко О. О.

Балан В.Д.

 

Копіца О. В.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Джулай О. Б. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Копіца О. В.

Толкаченко О. О.

 

Балан В.Д.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Копіца О. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Толкаченко О. О.

Джулай О. Б. 

Балан В.Д.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Копіца О. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Балан В.Д.

Джулай О. Б. 

Толкаченко О. О.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Копіца О. В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Толкаченко О. О.

Балан В.Д.

 

Джулай О. Б. 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Толкаченко О. О.(суддя –доповідач, головуючий по справі)

Джулай О. Б.  

Копіца О. В.

Балан В.Д.

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Толкаченко О. О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Балан В.Д.

Копіца О. В.

Джулай О. Б.  

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Толкаченко О. О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Джулай О. Б.  

Балан В.Д.

 

Копіца О. В.

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Балан В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Джулай О. Б.  

Копіца О. В.

Толкаченко О. О.

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Балан В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Толкаченко О. О.

Копіца О. В.

Джулай О. Б.  

 

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Балан В.Д. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Джулай О. Б.  

Толкаченко О. О.

Копіца О. В.

Кадегроб А. І.

Котелевський Р. І.

Прібилов В. М.

Кадегроб А.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Прібилов В.М.

Котелевський Р.І.

 

 

 

 

 

Джулай О. Б.

Копіца О. В.

Балан В. Д.

Толкаченко О. О.

Прібилов В.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кадегроб А.І.

Котелевський Р.І.

 

 

 

Джулай О. Б.

Копіца О. В.

Балан В. Д.

Толкаченко О. О.

Котелевський Р.І.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Прібилов В.М.

Кадегроб А.І.

 

 

Джулай О. Б.

Копіца О. В.

Балан В. Д.

Толкаченко О. О.