flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Повноваження, компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

24 травня 2017, 12:33

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ

Ст. 26 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Види і склад апеляційних судів

  1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.
  2. Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах.
  3. Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах.

 

Ст. 27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Повноваження апеляційного суду

  1. Апеляційний суд:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;

3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;

4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Територія, на яку поширюються повноваження суду (територіальна підсудність)

Апеляційний суд Одеської області здійснює свої повноваження на території Одеської області.

 

Повноваження суду щодо розгляду справ, територіальна підсудність

Повноваження суду щодо розгляду справ, територіальна підсудність
У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.
Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах та діють на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Основними нормативно-правовими актами, що визначають повноваження суду є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення таЗакон України «Про судоустрій і статус суддів».
Повноваження апеляційного суду встановлені у статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
·        здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
·   аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;;
·        надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
·        здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років.
 
У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ. Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів суду строком на три роки. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.
 
Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
Так, повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін; 
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; 
3) змінити рішення; 
4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. 
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін; 
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу; 
3) змінити ухвалу; 
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін; 
2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову; 
3) змінити судовий наказ. 
Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:
1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити вирок або ухвалу без змін;
2) змінити вирок або ухвалу;
3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;
5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;
6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;
2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити ухвалу без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
 
Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 
4) змінити постанову.
 
Територіальна підсудність
 
Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. изначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.
Так, глава І розділу ІІІ ЦПК України визначає правила підсудності цивільних справ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3) , глава ІІІ розділу І КПК України визначає правила підсудності кримінальних проваджень (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).

Основні законодавчі акти, якими у своїй діяльності керуються апеляційні суди України

Основні законодавчі акти, якими у своїй діяльності керуються апеляційні суди України:
 
·        Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
 
·        Кодекс суддівської етики, затверджений рішенням ХІ З’їзду суддів України від 22.02.2013 року;
 
·        Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV;
 
·        Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;
 
·        Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»;
 
Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ «Про судоустрій і статус суддів» ;
 
·        Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень»;
 
·        Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
 
·        Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР  «Про звернення громадян»;
 
·        Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»;
 
·         Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII«Про запобігання корупції» ;
 
     Закон України від 10.12.2015 р. № 889- VIІІ «Про державну службу»;
 
·        Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»;
 
·        Закон України від 08.07.2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» з наступними змінами та доповненнями;
 
·        Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями);
 
·        Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами;
 
·        Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173;
 
·        Правила поведінки працівника суду;
 
·        Правила поведінки державного службовця;
     
     Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 
     Правила етичної поведінки державних службовців.